Wyprzedzanie – gdzie wolno, a gdzie nie wolno wyprzedzać.

Zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.16


Art.2.pkt 28) wyprzedzanie — przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku;
Wyjaśnienie.
Wyprzedzanie nie musi być połączone ze zmianą pasa ruchu, mogą być dwa lub trzy pasy ruchu w tym samym kierunku. Np. przed przejściem dla pieszych. Musimy jechać z taką samą bezpieczną prędkością jak pojazdy na pasach sąsiednich.


Art.24
.1.Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:
1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
2) kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;
3) kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

2. Obowiązuje od 20.05.2021r

2. „W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.”;

Przykład – za wąski pas ruchu.

Art.28.3. Kierującemu pojazdem zabrania się:
3) wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

6. Przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe; przepis ust. 3 pkt 3 nie dotyczy skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany.

Przykład – przed przejazdem, na przejeździe.


Art.26.3. Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;

Przykład – Na tym przejściu nie wolno wyprzedzać.


Kryterium oceniania.
Przerwanie egzaminu Tabela Nr.1 poz. 9.9.7 lub Art.52.2 UoKP

Art 2. 24) ruch kierowany – ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę;

Przykład – na tym przejściu wolno wyprzedzać, ruch jest kierowany.3.Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 10.

4.Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.

Przykład.


5.Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.

6.Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo i – w razie potrzeby – zatrzymać się w celu ułatwienia wyprzedzania.

7.Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:  
1) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;
2) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;
3) na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany. 

Przykład 
Na skrzyżowaniu.
Komentarz .
(nie dotyczy roweru, motoroweru, pojazdy te nie są pojazdami silnikowymi )

Komentarz 
Na tym skrzyżowaniu można wyprzedzać, ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.

8.Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, na jezdni:
1) jednokierunkowej;
2) dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym – w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni.
Komentarz
 
Art.7 pkt 1 i 2
– możemy wyprzedzać tylko lewym pasem ruchu,
– musimy mieć do dyspozycji przynajmniej dwa pasy ruchu, przeznaczone do ruchu w jednym kierunku i wyznaczone.

Przykłady

Obrazek z książki dobry kierowca.
Komentarz
N
ie możemy wyprzedzać prawym pasem ruchu, zgodnie z ust.10 zabrania nam ust.7 pkt.1 i 2.

obrazek z książki dobry kierowca.

9.Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscu, o którym mowa w ust.7 pkt 3, (na skrzyżowaniu) pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym.

Komentarz – pkt.3 dotyczy skrzyżowania gdzie pierwszeństwo ustalają znaki: 

 obrazeki z książki dobry kierowca.

10.Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust.1 i 7
1) na jezdni jednokierunkowej;
2) na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.
Komentarz
Na drodze jednokierunkowej można wyprzedzać pod warunkiem gdy, mamy co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

Średnik w pisowni używany jest:
– w rozbudowanych wypowiedzeniach złożonych,
– do oddzielania pojedynczych zdań, samodzielnych pod względem myślowo-pojęciowym (jednak na tyle zbieżnym, że stanowią one treść jednego wypowiedzenia)

Przykład.

obrazek z książki dobry kierowca
Komentarz
Nie wolno wyprzedzać z prawej strony gdy pasy ruchu są nie wyznaczone przykład al. Olimpijska

11.Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

Kryterium oceniania
Za wyprzedzanie z niewłaściwej strony. 
Przerwanie egzaminu zgodnie z Tabela Nr.1  poz. 16 z rozporządzenia.
Pozostałe przypadki Tabela Nr.1 poz. od 14.14.1 do 14.14.6