Skrzyżowania – ustalenie pierwszeństwa.

 Zadanie egzaminacyjne w ruchu drogowym poz 6 i poz.4

 Przecinanie się kierunków ruchu na skrzyżowaniu.
Kiedy masz pierwszeństwo na skrzyżowaniu. 
Zajmowanie właściwej pozycji na drodze.  

Podstawy prawne – pierwszeństwo na skrzyżowaniu.
Art.25 1.Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony (tylko w sytuacji równorzędnej), a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.
2.Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.
3.Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.
4.Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
2) rozdzielania kolumny pieszych.
Art.2.
22) szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie; 

23) ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku, a osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch – do zatrzymania się, zmiany kierunku albo istotnej zmiany prędkości;” 

Podstawa prawna – zajęcie właściwej pozycji na drodze.
Art. 22. 1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo;
2) do środka jezdni (na drodze dwukierunkowej) lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi – jeżeli zamierza skręcić w lewo.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku.
„5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.”,

 Ustalenie pierwszeństwa na skrzyżowaniu równorzędnym Art.25.1.

Komentarz
Pojazd 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2 z prawej strony.

Pojazd 1 skręcając w lewo, ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 2 z kierunku przeciwnego, który jedzie prosto.

Ustalenie pierwszeństwa na skrzyżowaniu.
Jadąc drogą z pierwszeństwem.

Zdjęcie do schematu.

Art.16.6. Kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe, jest obowiązany ustąpić miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu.

Ustalenie pierwszeństwa na skrzyżowaniu,
jadąc drogą podporządkowaną,
dojeżdżając do znaku B 20 Stop
lub A 7

Objaśnienie. 
Znak  B 20 Stop  musisz się zatrzymać w odpowiednim miejscu to: 
– skręcasz w prawo musisz udzielić pierwszeństwa pojazdowi 3.
– jadąc prosto musisz udzielić pierwszeństwa pojazdom 2 i 3 
– skręcając w lewo musisz udzielić pierwszeństwa pojazdom 2 i oraz pojazdowi 4.