Najważniejsze znaki drogowe

Zachowanie w odniesieniu do znaków drogowych pionowych. 
Zadanie egzaminacyjne poz.29 

Temat 2 – podstawowa wiedza.

Dz.U.02.170.1393

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20021701393 

Wskazówka
Pozostałe strony omawiają pozostałe znaki drogowe, dotyczące poszczególnych zadań egzaminacyjnych.

 §  43. 1. 
 Znak D-1 „droga z pierwszeństwem” oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.

2.  Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.

3.  Znak D-2 „koniec drogi z pierwszeństwem” oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.

§  3.1.  Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

5.Znak A-7 „ustąp pierwszeństwa” ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.6.Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

Znaki zakazu.

§ 15. 1.Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2.Zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje od miejsca jego ustawienia ,  chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

3.Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

4.Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-42 oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 lub E-18a, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
5.Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje:
1) T-20 – długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje,
2) T-21 – odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.
6.Umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.
7. Umieszczone na jednej tarczy dwa lub trzy symbole znaków określonych w § 18 i 19 mają takie samo znaczenie jak znaki pojedyncze.


§21.1.Znak B-20 „stop” oznacza:
1) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,         
2) obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.
2.Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku – w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się o możliwości jazdy  i nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem. 

Przykład

– gdy nie ma wyznaczonej linii to przed krawędzią drogi z pierwszeństwem, oraz żeby mieć odpowiednią widoczność w lewo i prawo.
Przykład 

3.Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony.

4.Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do znaku B-20 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

Przykład:

Nowość maj 2024r
Sygnalizacja świetlna działa – pulsuje sygnał żółty.
Gdy jedzie tramwaj zapala się sygnał czerwony – zatrzymanie przed linią z prostokątów.
Tramwaj przejechał, czekasz aż zgaśnie sygnał czerwony.
Podjeżdżasz i zatrzymujesz się przed linią stopu.
Gdy tramwaj nie jedzie, zatrzymujesz się przed linią stopu.

5.Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

Przykład:

Znak B-1

§16.1.Znak B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.

Komentarz.
Ważne – nie możesz przejechać za linię, którą wyznacza znak, zatrzymanie musi
nastąpić przed znakiem – zgodnie z § 15.2. 

Przykład

Zachowanie w odniesieniu do znaków drogowych poziomych,
zadanie egzaminacyjne poz.30

znaki drogowe poziome.pdf

§ 85.1.Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe.

3.Znak P-2 „linia pojedyncza ciągła” oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku ( na drodze jednokierunkowej, dwa pasy ruchu w jednym kierunku droga dwukierunkowa ) i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.  

Przykład

5.Znak P-21 „powierzchnia wyłączona” oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie jest zabronione. 
Przykład

5.Znak P-4 „linia podwójna ciągła” rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.  

Przykład