Tramwaj – kiedy ma pierwszeństwo, kiedy nie ma pierwszeństwa.

Zadanie egzaminacyjne w ruchu drogowym poz.13
 Przejazd przez torowisko tramwajowe.

Podstawa prawna.
Art.25.1.Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

3.Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.

Tramwaj nie ma pierwszeństwa.
Pięć przypadków.

Przypadek 1 tramwaj porusza się drogą podporządkowaną.

Objaśnienie. 
Tramwaj dojeżdżając do skrzyżowania drogą podporządkowaną musi przestrzegać znaki B 20 Stop lub A 7 Ustąp pierwszeństwa. Ustępuje pierwszeństwa pojazdom poruszającym się drogą z pierwszeństwem.

Przykład ze znakiem B 20 STOP

Tramwaj porusza się drogą podporządkowaną, dojeżdża do znaku STOP 

Przykład ze znakiem A 7 Ustąp pierwszeństwa.

 Przypadek 2 – z sygnalizacją świetlną S 1
Tramwaj stosuje się do sygnału czerwonego.


§ 95.1.Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają:
3) sygnał czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator,

Przypadek 3 nietypowy z sygnalizacją S1

§95.4.Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi może je opuścić, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2-4, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się na wprost. (tylko)

Objaśnienie – tylko pojazd 1 ma pierwszeństwo.

Przypadek 4 z sygnalizacją świetlną S 3 przejazd bezkolizyjny.
W tej sytuacji masz pierwszeństwo przed tramwajem.

Podstawa prawna.
§97.1.Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).
2.Przepisy § 95 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sygnałów nadawanych przez sygnalizator kierunkowy S-3.
3.Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

Kryterium oceniania.
Jeżeli się zatrzymasz ustępując pierwszeństwa tramwajowi, kończysz egzamin negatywnie Art.52.2.
 

Przypadek 5
Takich miejsc jest mało – Tramwaj wyjeżdża z zajezdni bądź z pętli na jezdnię, włącza się do ruchu nie ma pierwszeństwa

Podstawa prawna.
Art.17.1.Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:
4) pojazdem szynowym – na drogę z zajezdni lub na jezdnię z pętli. 

Pierwszeństwo na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym.

Przykład 2
– tramwaj 2 porusza się drogą podporządkowaną dojeżdża do znaku A7 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 1
– tramwaj 4 ma pierwszeństwo przed pojazdem 1 wjechał już na skrzyżowanie, sytuacja równorzędna.

Przykład 1 – tramwaj ma pierwszeństwo.
Oznakowanie skrzyżowania w taki sposób jest niezgodne z prawem, 

Znak C12 jest ustawiany łącznie ze znakiem A7 
– Podstawa prawna.
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Znaki C12 „Ruch okrężny” umieszcza się łącznie ze znakiem A7 Ustąp pierwszeństwa opis na Rys.4.2.12.1. 
– omawiając tą sytuację…
– tramwaj 2 i 4 mają pierwszeństwo przed pojazdem 1 sytuacja równorzędna, 

Tramwaj ma pierwszeństwo.
Przykład –  Sygnalizacja S1 


Na przedstawionych sytuacjach poniżej ma zastosowanie Art.25.2 dlatego tramwaj ma zawsze pierwszeństwo.

Przykład przecinania się kierunków ruch poza skrzyżowaniem,
tramwaj ma pierwszeństwo zgodnie z Art.25.3


Przykład 3 – sytuacja na zdjęciu poniżej,  
– tramwaj skręca w prawo poza skrzyżowaniem, ma pierwszeństwo zgodnie z Art.25.3.

To samo miejsce Bytom ul Chrzanowskiego – widok z odwrotnego kierunku.


Przykład – w przedstawionej sytuacja.
Pojazdy i tramwaj poruszają się tą samą drogą dojeżdżają do skrzyżowania, ma zastosowanie Art.25.2.

Przykład – ustawienie znaków.

– znak D1 jest ustawiony za przejazdem tramwajowym – na tym przejeździe tramwaj ma pierwszeństwo.
Nie musisz się zatrzymać, gdy tramwaj nie jedzie.
Podjeżdżasz z prędkością bezpieczną, musisz się upewnić oceniając dwie strony.

Pas ruchu wjeżdża na torowisko,
tramwaj ma pierwszeństwo.

Podstawa prawna.
Art.16.6.Kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe, jest obowiązany ustąpić miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu. 

Przykład – podczas skrętu w lewo.

Art.16.6. Kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe, jest obowiązany ustąpić miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu.

 Sygnalizacja wzbudzana przez tramwaj.

Przykład.