Egzamin praktyczny kat.B. Omawianie płynów i świateł.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

z dnia 24 listopada 2023 r.
w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach 2)

§ 9. 1. Egzamin jest przeprowadzany w ośrodku egzaminowania.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do części praktycznej egzaminu przeprowadzanej w ruchu drogowym, w tym w zakresie pozwolenia, a także do egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii AM.

3. Zadania egzaminacyjne, kryteria oceny wykonania tych zadań oraz zachowania osoby egzaminowanej mogące skutkować przerwaniem egzaminu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 12. 1. Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

 1. dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej, którego wzór jest udostępniony w publicznym rejestrze on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży prowadzonym w ramach systemu przewidzianego w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/493 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie systemu „Fałszywe i Autentyczne Dokumenty Online” (FADO) oraz uchylenia wspólne- go działania Rady 98/700/WSiSW| (Dz. Urz. UE L 107 z 06.04.2020, str. 1);
 2. kartę pobytu;
 3. paszport lub inny dokument podróży;
 4. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca;
 5. polski dokument tożsamości cudzoziemca;
 6. zgodę na pobyt tolerowany;
 7. dokument mObywatel, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. poz. 1234), albo dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o po- mocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.5)), udostępniony egzaminatorowi na ekranie urządzenia mobilnego, zaktualizowany na dzień egzaminu; egzaminator w przypadku wątpliwości co do tożsamości osoby może żądać wyświetlenia kodu QR i dokonać weryfikacji kodu.

§ 26. Przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu egzaminator:

 1. potwierdza tożsamość osoby egzaminowanej przystępującej do części praktycznej egzaminu na podstawie dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1, oraz zgodność danych osobowych tej osoby z danymi zawartymi na liście osób zakwalifikowanych na egzamin, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. b;
 2. w przypadku obecności na egzaminie:
  a) instruktora, potwierdza jego tożsamość i uprawnienia na podstawie ważnej legitymacji instruktora nauki jazdy oraz dokumentów, o których mowa w § 12 ust.
  b) tłumacza przysięgłego, tłumacza języka migowego lub systemu językowo-migowego, o którym mowa w art. 56 ust. 8 ustawy, potwierdza ich tożsamość na podstawie dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 1;
 3. upewnia się, czy zasady przeprowadzania egzaminu są zrozumiałe dla osoby egzaminowanej;
 4. przedstawia się osobie egzaminowanej, a w przypadku gdy egzamin jest rejestrowany, podaje swoje imię i nazwisko w taki sposób, aby zostały zarejestrowane;
 5. potwierdza spełnienie warunków wynikających z opisanych w orzeczeniu lekarskim kodów ograniczeń w korzystaniu z uprawnień do kierowania pojazdami ze względu na stan zdrowia;

Rozdział 5
Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej egzaminu

§ 23. 1. Część praktyczna egzaminu polega na:

 1. wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych:
  a) dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B w tabeli nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia – zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami oceny określonymi w tabeli nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia,
 2. wykonaniu w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, zadań egzaminacyjnych:
  a) obejmujących, z zastrzeżeniem § 24 lub § 25, co najmniej zadania określone w tabeli:
  – nr 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia – w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy,

TABELA NR 1

Poz.Zadania egzaminacyjneKategorie prawa
jazdy
1Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
2Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu.AM*, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, T
6Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. Rysunek nr 5.AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T, B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E

Tabela 3
 przedstawia kryteria oceny i kolejność wykonania zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym.    


Sposób wykonania części zadania określonej w poz. 1:

 1. na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut;
 2. osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe;
 3. w przypadku dokonywania sprawdzeń świateł, o których mowa w pkt 9 i 10, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania tych świateł;
 4. losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej jest dokonywany przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego; urządzenie losuje jeden element spośród elementów określonych w pkt 1–5 oraz jeden element spośród elementów określonych w pkt 6–13; w przypadku awarii systemu teleinformatycznego losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego.

Pierwsze zadanie egzaminacyjne .


Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

 Pierwsze pytanie dotyczy.


1) poziom oleju w silniku,
Odp. Poziom olej sprawdzamy przy użyciu miarki.
– wskazujesz gdzie się znajduje.
Tylko omawiasz –
1 – wyciągamy miarkę 2 – wycieramy miarkę 3 – wkładamy w to samo miejsce do oporu
4 – wyciągamy i sprawdzamy czy olej znajduje się pomiędzy min. a max.


Dodatkowe pytanie.
Jakie warunki trzeba spełnić aby pomiar oleju był prawidłowy.
Odp. 1 – Silnik musi być wyłączony 2 – silnik musi być zimny 3 – pojazd musi stać na równym poziomym podłożu.
Dodatkowe pytanie.
Jakim olejem uzupełniamy olej w silnika.
Odp. Olej w silniku uzupełniamy taki sam jaki znajduje się w silniku. 

 

2) poziom płynu chłodzącego,

Odp. Wskazujesz zbiornik i omawiasz
płyn powinien się znajdować pomiędzy min. a max.
W chwili obecnej jest …….(jak jest widoczny poziom)


3) poziom płynu hamulcowego,

Odp. Wskazujesz zbiornik i omawiasz  
– płyn powinien się znajdować pomiędzy min. a max.
W chwili obecnej jest …….(jak jest widoczny poziom)


4) obecność płynu w spryskiwaczach, 


Odp. Wskazujesz zbiornik: (omawiasz) w pierwszej kolejności sprawdzasz,
– czy płyn znajduje się do symbolu – max na szyjce zbiornika ,
– jak nie widzisz płyn to,
– najlepszym sposobem na upewnienie się, jest dolanie płynu do pełna.


5) działanie sygnału dźwiękowego,

Odp. Naciskasz sygnał i stwierdzasz czy jest sprawny.


Drugie pytanie dotyczy.

Wskazówka.
Gdy silnik nie jest uruchomiony to sprawdzając światła cofania, kierunkowskazy oraz ustawiając lusterka, musisz przekręcić kluczyk w stacyjce do tej pozycji żeby zaświeciły się kontrolki i wskaźniki
.

6) działanie świateł pozycyjnych,

z przodu pojazdu dwie żarówki,
– z tyłu pojazdu dwie żarówki ,
– obowiązkowo sprawdzasz oświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Wszystkie wskazujesz ręką bardzo dokładnie i stwierdzasz czy świecą czy nie świecą. 


7) działanie świateł mijania,

Wskazujesz ręką żarówki w prawym i lewym reflektorze, stwierdzasz czy świecą (działają) Znajdują się tylko z przodu pojazdu, razem z mijania świecą światła pozycyjne z przodu i z tyłu pojazdu.

8) działanie świateł drogowych,

Żeby włączyć światła drogowe, najpierw musisz włączyć światła mijania.
Popchnięcie dźwigni do przodu (od siebie) powoduje włączenia świateł drogowych.
Wskazujesz ręką dwie żarówki w prawym i lewym reflektorze, stwierdzasz czy świecą.

9) działanie świateł hamowania „STOP”,


Sprawdzenie działania świateł hamowania stop może być przeprowadzone na dwa sposoby:
– egzaminator używa hamulca i prosi osobę egzaminowaną o sprawdzenie działania świateł.

– albo osoba zdająca prosi egzaminatora o sprawdzenie działania świateł,
Wskazujesz wszystkie trzy światła i stwierdzasz czy świecą.

Prawe, lewe i środkowe światło hamowania stop.

10) działanie świateł cofania,


Dwie sytuacje:
1) Silnik jest wyłączony – włączając bieg wsteczny – włączamy światło cofania,
kluczyk w stacyjce musi być przekręcony do pozycji w której świecą się kontrolki.

2) Silnik może być uruchomiony.
Gdy silnik jest uruchomiony, informujesz egzaminatora że nie możesz samodzielnie sprawdzić działanie świateł cofania, pytasz się czy możesz wyłączyć silnik.
   

11) działanie świateł kierunkowskazów, 

Sprawdzając kierunkowskazy gdy silnik nie pracuje, musisz przekręcić kluczyk w stacyjce do tej pozycji żeby zaświeciły się kontrolki i wskaźniki ( tak jak na zdjęciu powyżej )
Sprawdzasz prawy i lewy nie ma znaczenia od którego zaczynasz. 

12) działanie świateł awaryjnych, 

Na początku zaznaczasz że sprawdzasz światła awaryjne, obchodzisz auto dookoła, wskazujesz ręką, sprawdzasz sześć żarówek.

13) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych
oraz przednich
– jeżeli występują.


Pokrętło do włączenia świateł tylnych przeciwmgłowych jest na sprężynie, wraca z powrotem po włączeniu świateł do pozycji zero „0” – w czasie włączania świateł, obserwuj czy włączy się kontrolka.     
Żeby włączyć światła tylne przeciwmgłowe, najpierw musisz włączyć światła mijania.
Wskazujesz ręką i stwierdzasz czy świeci czy nie świeci.
Po sprawdzeniu działania świateł musisz je wyłączyć.

Pierwsze zadanie egzaminacyjne – etap drugi/


2.1. Przygotowanie do jazdy: 

Właściwe ustawienie :
1) fotela; 
Przed wejście do auta fotel należy odsunąć jak najdalej do tyłu,
W pierwszej kolejności ustawiasz wysokość fotela.
W drugiej kolejności ustawiasz odległość fotela do pedałów, tak aby lewą nogą można było swobodnie wcisną pedał sprzęgła (lekko ugięta)
W trzeciej kolejności ustawiasz oparcie tak, aby ręką można było sięgnąć do umownej godz. 12 na kole kierownicy, bez odrywania pleców od oparcia.
2) lusterek :
Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:
– w lewym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w prawym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
– w wewnętrznym lusterku osoba egzaminowana powinna widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,
3) zagłówków –
zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy;
4) zapięcie pasów bezpieczeństwa,

Drugie zadanie egzaminacyjne.


2.2 Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu: (kolejność musi być zachowana) 

Gdy egzaminator wydaje polecenie, że masz przejechać pasem ruchu do przodu i do tyłu.

1) – uruchomienie silnika;
– z wciśniętym sprzęgłem, dźwignia zmiany biegów w pozycji neutralnej
(na tzw. „luzie” sprawdź czy jest ustawiona );

2) włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie; 

W pierwszej kolejności, 
– włączasz bieg I

Przed ruszeniem.
3) upewnienie się o możliwości jazdy: 
a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

4) płynne ruszenie :
a) opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego  – w przypadku kiedy jest uruchomiony, 
b) zwiększenie obrotów silnika, łagodne puszczenie sprzęgła,  


5) dla prawa jazdy kategorii AM*, B1, B – płynna jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (w przypadku kategorii AM*, B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);

7) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (w przypadku kategorii AM*, B1 i B nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);

8) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;

9) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu:
a) w przypadku kategorii AM*, B1 i B w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,


Masz drugą próbę gdy:
– Zgaśnie ci silnik lub zatrzymasz się.
– Jazda do tyłu i brak obserwacji przez tylną szybę i lusterka.
– Zatrzymasz się przed wyznaczonym polem zatrzymania pojazdu (przód lub tył zostaje przed wyznaczonym polem  zatrzymania
.
Gdy najedziesz na linię na pasie ruchu i zatrzymasz się.
Ruszenie tylko na pół sprzęgle jest błędne, niezgodne z pkt.3 b
Przejazd bez włączonych świateł mijania jest błędny.
Wskazówka – gdy egzaminator nie zaliczy Ci przejazd pasem ruchu, w pierwszej kolejności sprawdź czy są włączone światła mijania.

Trzecie zadanie egzaminacyjne

2.6. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu,
Przy ruszaniu pojazd nie może cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie może zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga albo uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu zwalniając go – nie dotyczy egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.

Warunki dopuszczenia do egzaminu w ruchu drogowym.

§ 12.2. Części praktycznej egzaminu przeprowadzanej w ruchu drogowym nie można przeprowadzić w przypadku, gdy osoba egzaminowana przystępująca do egzaminu kierując pojazdem podczas wykonywania zadań na placu manewrowym:
1) przejechała kołem przez linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk;
2) najechała albo potrąciła pachołek lub tyczkę;
3) dwukrotne nieprawidłowo wykonała zadanie, o którym mowa w poz. 1–11 tabeli nr 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia;


W ruchu drogowym.

§ 23. 1. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na:

2) wykonaniu w ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem, zadań egzaminacyjnych:

a) obejmujących, z zastrzeżeniem (§ 24 lub § 25 nie dotyczy Kat. B), co najmniej zadania określone w tabeli:

– nr 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia – w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy
b) w czasie nie krótszym niż określono w tabeli nr 7 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

3) w przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1, B lub pozwolenia egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

Zadania egzaminacyjne w ruchu drogowym 

Tabela Nr. 6

1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego.
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3. Jazda drogami dwukierunkowymi dwujezdniowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu, posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
4. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu.
5. Przejazd przez skrzyżowania równorzędne (trzy- i czterowlotowe).
6. Przejazd przez skrzyżowania oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A-7, B -20, D-1 oraz w połączeniu z tabliczkami T-6a i T-6c) określonymi w przepisach w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
7. Przejazd przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
8. Przejazd przez skrzyżowania, na których ruch odbywa się wokół wyspy.
9. Przejazd przez węzeł (wjazd i zjazd)*..
10. Przejazd przez przejścia dla pieszych.
11. Wykonanie jednego z następujących manewrów parkowania (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B i B1):
– prostopadłe – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
– skośne – wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy), przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu); parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
– równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany, jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania – możliwa jedna korekta toru jazdy) – wjazd tyłem – wyjazd przodem, przy czym miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej; długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2-krotność długości pojazdu egzaminacyjnego; w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy; po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; w przypadku gdy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
W przypadku błędnego wykonania manewru parkowania możliwe jest wykonanie manewru w innym miejscu wskazanym przez egzaminatora, a w razie braku możliwości znalezienia miejsca do wykonania manewru dopuszcza się zamiennie wykonanie innego manewru parkowania.
12. Wykonanie, z zachowaniem zasad ruchu drogowego, manewru zawracania na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM***, B1 i B):
1) możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej
(w szczególności bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki);
2) zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego;
3) miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
13. Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) .
14. Przejazd przez tunel*) .
15. Przejazd obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego.
16. Wykonanie manewru wyprzedzania.
17. Wykonanie manewru omijania.
18.  Wykonanie manewru wymijania (dla kategorii A1, A2, A przy prędkości co najmniej 50 km/h).
19.  Wykonanie manewru zmiany pasa ruchu.
20. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w prawo.
21. Wykonanie manewru zmiany kierunku jazdy w lewo.
22. Wykonanie manewru zawracania na skrzyżowaniu.
23.
Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) – manewr nie dotyczy kategorii AM i T prawa jazdy.
26. Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E); w zakresie prawa jazdy kategorii B i B+E osoba egzaminowana powinna dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h; w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.
27. Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania -stosowanie hamowania silnikiem (dotyczy wyłącznie egzaminu państwowego przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E).

* Jeżeli są dostępne. Ocenę dostępności przejazdu przez torowisko, skrzyżowanie dwupoziomowe lub tunel położone w odległości większej niż 2,5 km od placu manewrowego ośrodka egzaminowania, dokonuje
egzaminator biorąc pod uwagę w szczególności: przeciętny czas trwania jazdy w ruchu drogowym,
ograniczenia w ruchu, natężenie ruchu, zdarzenia drogowe.
** Dotyczy miast z komunikacją tramwajową.
*** Wyłącznie w przypadku egzaminu przeprowadzanego przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.
**** Nie dotyczy egzaminu przeprowadzanego przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego.


§ 27. Podczas części praktycznej egzaminu państwowego:
3) egzaminator przekazuje osobie egzaminowanej polecenia dotyczące kierunku jazdy lub wykonania określonego zadania egzaminacyjnego; polecenia te nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi na drodze zasadami ruchu drogowego lub stwarzać możliwości zagrożenia jego bezpieczeństwa;

6) egzaminator informuje osobę egzaminowaną o nieprawidłowym wykonaniu zadania egzaminacyjnego podając informację o nazwie zadania, w którym został popełniony błąd; w przypadku określonym w § 12 ust. 2 (plac manewrowy) lub przerwania egzaminu, egzaminator informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku części praktycznej egzaminu;
Od 1 stycznia 2024 r
Podczas części praktycznej egzaminu w ruchu drogowym egzaminator NIE informuje osobę egzaminowaną o negatywnym wyniku egzaminu w sytuacji dwukrotnie nieprawidłowo wykonanego tego samego zadania egzaminacyjnego;


§ 16. 1. Egzaminator przerywa egzamin:

1) jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy;
2) jeżeli wystąpiły okoliczności określone w tabeli nr 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia, a zachowanie osoby zdającej zagrażało bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego;
3) jeżeli zaistniały przesłanki określone w art. 50 ust. 2 lub 3 ustawy; (wiek, badania, orzeczenia sądu, itd. )
4) na wniosek osoby egzaminowanej;
5) w przypadku, o którym mowa w § 32;
6) jeżeli osoba egzaminowana odmówiła poddania się badaniu, o którym mowa w § 14 pkt 2

2. Egzaminator lub egzaminator nadzorujący informuje osobę egzaminowaną o zakończeniu egzaminu przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jeżeli stwierdzi, że:
1) wystąpiły okoliczności określone w art. 57 ust. 1 ustawy;
2) nastąpiła awaria urządzenia rejestrującego uniemożliwiająca rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu pojazdem wyposażonym w sprawne urządzenie re- jestrujące;
3) nastąpiła awaria pojazdu egzaminacyjnego uniemożliwiająca dalsze prowadzenie części praktycznej egzaminu, jeżeli nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu innym pojazdem egzaminacyjnym;
4) egzamin jest przeprowadzany niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, przepisami ustawy lub niniejszego rozporządzenia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, egzamin lub dalszą część egzaminu przeprowadza egzaminator nadzorujący lub wyznaczony przez niego inny egzaminator.

Cytaty….
Ustawa o Kierujących Pojazdami
Art.52.2.
Część praktyczna egzaminu może zostać zakończona przed wykonaniem wszystkich określonych zakresem egzaminu zadań jedynie w przypadku, gdy zachowanie osoby zdającej zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

Art. 57. Egzaminator nie przeprowadza egzaminu państwowego dla osoby:
1) z którą pozostaje w stosunkach prawnych, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
2) która była szkolona przez instruktora lub wykładowcę, z którymi egzaminator pozostaje w stosunkach prawnych, o których mowa w pkt 1;

§ 32. Osoba egzaminowana uzyskuje negatywny wynik egzaminu, jeżeli:
1. zaproponowała egzaminatorowi przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu,
Koniec cytatów.

§ 27.
9) egzaminator zwraca szczególną uwagę na:

a) sposób wykonywania manewrów na drodze,
b) zachowanie wobec innych uczestników ruchu drogowego,
c) umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze,
d) skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
e) sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem,
f) umiejętność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, w szczególności najsłabszych i najbardziej narażonych, przez wykazywanie należytego szacunku dla innych.

 TABELA 9

Zachowania osoby egzaminowanej mogące skutkować przerwaniem egzaminu państwowego
1Spowodowanie kolizji lub wypadku drogowego lub zachowanie osoby egzaminowanej mogące skutkować kolizją lub wypadkiem drogowym.
2Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
3Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim.
4Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu lub będącemu na oznakowanym przejściu dla pieszych.
5Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża osoba egzaminowana.
6Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego oznaczenia, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności poruszania się w celu umożliwienia jej przejścia.
7Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania lub włączania się do ruchu albo w strefie zamieszkania.
8Niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym, sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego.
9Niezastosowanie się do znaków: „stop”,„zakaz wjazdu …”,*„zakaz skręcania w lewo”,„zakaz skręcania w prawo”,„nakaz jazdy…”,*„wskazujących dozwolone kierunki jazdy z pasa ruchu”,„linia podwójna ciągła”,„zakaz ruchu”.
10Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: na skrzyżowaniu, pojazdom szynowym, rowerzystom, podczas zmiany pasa ruchu, w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze, podczas włączania się do ruchu, podczas cofania.
11Naruszenie zakazu zawracania.
12Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 20 km/h.
13Nieupewnienie się o możliwości wyprzedzania.
14Naruszenie zakazu wyprzedzania: na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi, przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, na skrzyżowaniach, na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi, na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi.
15Niezastosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania”.
16Wyprzedzanie z niewłaściwej strony.
17Spowodowanie znacznego utrudnienia ruchu drogowego z powodu utraty panowania nad pojazdem.
18Nieupewnienie się przed wjazdem na przejazd kolejowy lub tramwajowy czy nie zbliża się pojazd szynowy.
* Odpowiednio do znaków umieszczonych na trasie egzaminu.

§ 28. 1. Osoba egzaminowana uzyskuje:

1) pozytywny wynik części praktycznej egzaminu, jeżeli poprawnie wykonała zadania, o których mowa w § 23

2) negatywny wynik części praktycznej egzaminu, jeżeli:
a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne w ramach części praktycznej
b) egzaminu przeprowadzanej w ruchu drogowym, egzamin przerwano zgodnie z § 16 ust. 1,
c) wystąpiły okoliczności określone w § 12 ust. 2. (plac manewrowy)

2. Egzaminator bezpośrednio po zakończeniu części praktycznej egzaminu:
1) szczegółowo omawia z osobą egzaminowaną oraz odpowiednio tłumaczem lub instruktorem obecnym na egzaminie wynik części praktycznej egzaminu, a jeżeli wynik jest negatywny – podaje przyczyny uzyskania negatywnego wyniku;
2) wpisuje do listy osób zakwalifikowanych na egzamin wynik części praktycznej egzaminu oraz wynik egzaminu;
3) przekazuje osobie egzaminowanej wypełniony arkusz przebiegu części praktycznej egzaminu; kopię arkusza dołącza się do listy osób zakwalifikowanych na egzamin.

Pamiętaj o pozytywnym nastawieniu. Idziesz zdać egzamin, a nie go oblać. 

 Życzę wszystkim powodzenia na egzaminie.

 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami 1)

Art. 51. 
1. Egzamin państwowy jest przeprowadzany w celu sprawdzenia kwalifikacji osoby egzaminowanej, w tym:

2) sprawdzenia umiejętności w zakresie zgodnego z przepisami, bezpiecznego, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, odpowiednio do uprawnienia, o które ubiega się osoba zdająca egzamin, w ruchu drogowym motorowerem, pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów składającym się z takiego pojazdu i przyczepy oraz tramwajem.”,

Art. 68. 1. Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzany egzamin, do marszałka województwa, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
1a. Egzaminator jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie unieważnienia egzaminu państwowego na prawo jazdy.
2. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła skargę wraz z wyjaśnieniami i niezbędną dokumentacją, w tym odpowiednio z zapisem przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 54 ust. 1 albo art. 54 ust. 3, lub wraz z pisemną informacją egzaminatora nadzorującego, o którym mowa w art. 54 ust. 6, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
3. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego prowadzi rejestr skarg.

Art. 51.4. Egzamin państwowy w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy jest przeprowadzany w mieście wojewódzkim lub w zależności od potrzeb w mieście na prawach powiatu albo w mieście, w którym do dnia 31 grudnia 1998 r. funkcjonował wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.
4a. Egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1 lub B może być także przeprowadzany w mieście niespełniającym warunków, o których mowa w ust. 4, wskazanym przez sejmik województwa na wniosek marszałka województwa.