Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną


Wiedza zgromadzona na tej stronie pozwoli ci uniknąć najczęściej popełniane błędy przejeżdżając przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.
1. Nie zatrzymanie się przed sygnalizatorem S2 gdy jest nadawany sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki.
2. Nieprawidłowy przejazd na sygnalizacji S3
Przeczytaj, a wszystko będzie zrozumiałe.

Przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.
Zadanie egzaminacyjne w ruchu drogowym poz.7 i poz.31

Rodzaje sygnalizatorów. 

Sygnalizator S 1
Ustalenie pierwszeństwa na skrzyżowaniu.

Ustawa PoRD
Art.25 1.Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony (tylko w sytuacji równorzędnej), a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

2.Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża. ( Przeczytaj podstronę Tramwaj) 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.
4. Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
2) rozdzielania kolumny pieszych.

Rozporządzenie. 
§  95. 
1. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają:
1) sygnał zielony – zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
2) sygnał żółty – zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,
3) sygnał czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator,
4) sygnały czerwony i żółty, nadawane jednocześnie – zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.

Sygnalizacja S 1

Wjazd na odpowiednią głębokość na skrzyżowanie z sygnalizacją S1 

– pojazd 2 zajął odpowiednią pozycje na drodze i wjechał na odpowiednią głębokość skręcając w lewo, 

Zakaz wjazdu za sygnalizator.

§  95. 2. Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:
1) ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
2) ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.
Komentarz dotyczy ...
– pojazdu 4 gdy będzie miał nadawany sygnał zielony, zgodnie z § 95.2.pkt.2 nie może wjechać za sygnalizator dopóki pojazd 1 i 2 nie opuszczą skrzyżowania. 

Kiedy mogę wjechać na skrzyżowanie, 
Kiedy muszę oczekiwać na wjazd, przed sygnalizatorem
.

Art.25.4.Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

Jak pojazd 2 (na schemacie) zatrzymał się na skrzyżowaniu,
Pojazd 8 na schemacie oczekujesz przed sygnalizatorem, aż pojazd 2 opuści skrzyżowanie.


 Sygnalizator S 2 – skręt w prawo.

§96.1.Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust.3.
2.Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23.
3. Skręcanie lub zawracanie, o których mowa w ust. 1 i 2, jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom. 

Sytuacja 1    

Komentarz do – Sytuacja 1
– podjeżdżasz jako pierwszy(a) musisz obowiązkowo zatrzymać  się przed sygnalizatorem !!! 

– udzielasz pierwszeństwa: pieszym na przejściu (jeśli się znajduje)  
– oraz pojazdom jadącym drogą do której podjeżdżasz – do drogi poprzecznej, 

Sytuacja 2

Komentarz do Sytuacji 2.
– Pojazd Nr.1 
stoi przed sygnalizatorem,

– Pojazd Nr.1 odjechał, 
– Podjeżdżasz  i musisz ponownie zatrzymać się przed sygnalizatorem, 
Kryterium oceniana.
Jeżeli nie zatrzymasz się przed sygnalizatorem następuje przerwanie egzaminu zgodnie z tabelą Nr.1 poz.8.8.1

§ 99.1.
Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku – przed sygnalizatorem.

Przykład 
Skręt w prawo odbywa się w tym samym czasie jak skręt bezkolizyjny w lewo z drogi poprzecznej.  

Sygnalizator S 3

§97.1.Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).
2.Przepisy § 95 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sygnałów nadawanych przez sygnalizator kierunkowy S-3.
3.Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu.

Przejazd bezkolizyjny – pozostali uczestnicy mają w tym czasie nadawany sygnał czerwony. 


Kryterium oceniania.
Jeżeli się zatrzymasz ustępując pierwszeństwa: pieszemu, rowerzyście, tramwajowi, kończysz egzamin negatywnie Art.52.2. 


Zawracanie na skrzyżowaniu S3

Przykład

Przykład