Przejazd kolejowy

Zadanie egzaminacyjne w ruchu drogowym poz.13
 Przejazd przez torowisko kolejowe.

Art.28.1.Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.
2. Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością,(czyli bezpieczną) aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
2) wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
3) wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
(  nie można wyprzedzać – dotyczy również roweru i motoroweru)
4) omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

6. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe; przepis ust. 3 pkt 3 nie dotyczy skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany.   

5.Znaki:
1) G-3 „krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym”,
2) G-4 „krzyż św. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym”
wyznaczają miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub pół zapór; znaki te informują, że na przejeździe występują odpowiednio jeden lub więcej torów.

Komentarz.
Jeżeli przed przejazdem kolejowy bez zapór są umieszczone znaki:

Krzyż Św. Andrzeja łącznie ze znakiem STOP to: 

gdy przez przejazd nie przejeżdża pojazd szynowy to spełniamy warunki do jakich zmusza nas znak STOP i zatrzymujemy się przed torami, gdy jest wyznaczona linia – bezwzględnego zatrzymania to przed linią;

gdy przez przejazd przejeżdża pojazd szynowy zatrzymujemy się przed Krzyż Św. Andrzeja. Pojazd szynowy przejechał, następnie spełniamy warunki do jakich zmusza nas znak STOP, podjeżdżamy i zatrzymujemy się przed torami lub przed linią gdy jest wyznaczona, czyli dwa razy

Ważne:
– przed wjazdem, upewniasz się o możliwości wjazdu na przejazd,
– gdy wjeżdżamy na przejazd pojazdów szynowych po zatrzymaniu, w związku z ustawionym znakiem STOP,
– cały przejazd pokonujemy na biegu pierwszym, 

– na torowisku nie wolno zmieniać biegów,
– gdy wjeżdżamy na przejazd pojazdów szynowych i nie musimy się zatrzymać,
– to z odpowiednim wyprzedzeniem redukujemy bieg do dwójki, do
ham0wując silnikiem,
– prowadzimy pojazd z prędkością bezpieczną zgodnie z Art.28.2. zachowując szczególną ostrożność,  

§  78. 
1. 
Znaki:
1)G-1a „słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni”,
2)G-1b „słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni”,
3)G-1c „słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni”,
4)G-1d „słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni”,
5)G-1e „słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni”,
6)G-1f „słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni” 
informują o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego.

2. Słupek z trzema kreskami jest umieszczany pod znakiem A-9 lub A-10, słupek z dwiema kreskami – na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu, a słupek z jedną kreską – na 1/3 tej odległości.

3. Jeżeli ze względu na warunki lokalne znaki ostrzegawcze umieszczono bliżej niż w odległości, o której mowa w § 3 ust. 2, to pod znakiem ostrzegawczym umieszcza się słupek z dwiema kreskami, a słupek z jedną kreską na 1/2 odległości znaku ostrzegawczego. Jeżeli znak ostrzegawczy umieszczono w bezpośredniej bliskości przejazdu, to stosuje się tylko słupek z jedną kreską umieszczony pod znakiem ostrzegawczym.

4. Znak G-2 „sieć pod napięciem” oznacza, że nad przejazdem kolejowym jest zawieszona sieć trakcyjna pod napięciem.

Art.49.
2. Zabrania się postoju:
3) przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską; 

Przejazd kolejowy z zaporami.