Prędkości dopuszczalne na poszczególnych drogach.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości.
Zadanie egzaminacyjne poz.25

Oddział 3
Prędkość i hamowanie

Art. 19. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany:
1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;
2) hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;
3) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

Punkt 3a wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.
„3a. Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.”;

4. Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:
1) 50 m – jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusem;
2) 80 m – jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym w pkt 1. 5. Organ zarządzający ruchem na drogach może zmniejszyć lub zwiększyć za pomocą znaków drogowych dopuszczalny odstęp, o którym mowa w ust. 4, w zależności od obowiązującej w tunelu dopuszczalnej prędkości.

§ 27.1.Znak B-33 „ograniczenie prędkości” oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i § 32, do miejsca:
1) wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43,
2) umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania,
3) umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego, o których mowa w § 58 ust. 3 i w § 114 ust. 1 pkt 1 i 2.

Przykład

2.Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka, o której mowa w § 23 ust. 2, wskazuje, że ograniczenie prędkości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.

3. Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 60 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

Komentarz
W czasie jazdy egzaminacyjnej jadąc drogą na Obszarze Zabudowanym np. 50km/h na której prędkość została podwyższona do 70km/h, a mamy do dyspozycji dwa pasy ruchu, nie może być postawiony zarzut utrudnienia ruchy. Inne pojazdy mają do dyspozycji drugi pas ruchu. 4.Znak B-34 „koniec ograniczenia prędkości” oznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33.

§ 32. 1.Znak B-42 „koniec zakazów” oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami: 
B-23 „zakaz zawracania” 
B-25 „zakaz wyprzedzania” 
B-26 „zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe” 
B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych”
i B-33 „ograniczenie prędkości” 

 2.Jeżeli zakaz wyrażony przez znaki:
B-23 „zakaz zawracania” 
B-25 „zakaz wyprzedzania” 
B-26 „zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe” 
B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych”
B-33 „ograniczenie prędkości” 
B-35 „zakaz postoju” 
B-36 „zakaz zatrzymywania się” 
B-37  „zakaz postoju w dni nieparzyste”
B-38  „zakaz postoju w dni parzyste”
nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią. 

  1. Znaki:
    1) A-6d „wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony”,
    2) A-6e „wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony”
    ostrzegają o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku.

Komentarz Próg zwalniający nie odwołuje ograniczenia prędkości, tylko skrzyżowanie lub inny znak dotyczący ograniczenia prędkości.

§ 31.1.Znak B-43 „strefa ograniczonej prędkości” oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

2.Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

3.Znak B-44 „koniec strefy ograniczonej prędkości” oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

Komentarz.
Skrzyżowanie nie odwołuje ograniczenie prędkości, ustanowione przez znak B-43 „strefa ograniczenia prędkości” tylko znak B-44
 

Przykład

§  58.3. 
Znak D-42 „obszar zabudowany” oznacza wjazd na obszar zabudowany. 
Znak D-43 „koniec obszaru zabudowanego” oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.

 Od 1 czerwca 2021 r ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Art. 20.„1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2.”,
2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

3. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wynosi w przypadku:
1) samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t:

Objaśnienie
a) na autostradzie – 140 km/h,


Art. 2.
 Użyte w ustawie określenia oznaczają:
3) autostrada – drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep;

Komentarz 
W czasie jazdy egzaminacyjnej gdy jedziesz autostradą z prędkością np. 80km/h nie możesz oblać egzaminu, ponieważ prędkość minimalna wynosi 40km/h


b) na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,
c) na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h,
d) na pozostałych drogach – 90 km/h;

2) zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1:
a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu –80 km/h,
b) na pozostałych drogach – 70 km/h.
4. Dopuszczalna prędkość autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne określone w przepisach, o których mowa w art. 66 ust. 5, na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.
6. Prędkość dopuszczalna niektórych pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi: 
1) ciągnika rolniczego (również z przyczepą) – 30 km/h; 
2) pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego – 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem zabudowanym; 
3) motocykla (również z przyczepą), czterokołowca i motoroweru, którymi przewozi się dziecko w wieku do 7 lat – 40 km/h.

Strefa Zamieszkania

16) strefa zamieszkania — obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi;

Art.20.2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.
Obowiązuje od 20.05.2021r

Art. 11.5.„W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem oraz osobą poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.”;
PrzykładKryterium oceniania.
Zgodnie z arkuszem przekroczenie prędkości dwukrotnie, wynik egzaminu negatywny.
Przerwanie egzaminu, gdy przekroczysz prędkość o 20 km/h zgodnie z Tabelą Nr.1 poz.12