Zawracanie i skręt w lewo na drodze dwujezdniowej - al. Legionów i al. Olimpijskiej

 

Przejazd drogą dwujezdniową,
zadanie egzaminacyjne w ruchu drogowym poz.3 

Podstawa prawna dotycząca zajęcia pozycji na drodze.

Ustawa prawo o ruchu drogowym
 
Art. 16.1.Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.
2.Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni.

Art. 22.
 
1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo;
2) do środka jezdni (na drodze dwukierunkowej) lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeżeli zamierza skręcić w lewo.
 
 
 


Podstawa prawna dotycząca pierwszeństwa.

https://www.Konwencja o ruchu drogowym, 
sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. 
Dz.U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44 .pdf
 

Artykuł 14 
Ogólne przepisy dotyczące manewrów

2. Każdy kierujący, który zamierza zawrócić lub cofnąć się, może rozpocząć ten manewr dopiero po upewnieniu się, że może to uczynić nie stwarzając niebezpieczeństwa lub przeszkody dla innych użytkowników drogi

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym

Art.25 1.Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony (tylko w sytuacji równorzędnej), a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo. 
4.Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych

§ 1.1. Rozporządzenie określa znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) drodze z pierwszeństwem - rozumie się przez to drogę oznakowaną jako droga z pierwszeństwem, na której kierujący zbliżający się do skrzyżowania ma pierwszeństwo w stosunku do kierujących zbliżających się do skrzyżowania drogą oznakowaną jako podporządkowana;

2) drodze podporządkowanej - rozumie się przez to drogę oznakowaną jako droga podporządkowana, na której kierujący zbliżający się do skrzyżowania jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującym zbliżającym się do skrzyżowania drogą oznakowaną jako droga z pierwszeństwem;

 

Gdzie nie wolno zawracać, kiedy nie wolno zawracać, konsekwencje.  

Art. 22. 6. Zabrania się zawracania:

1) w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;
2) na autostradzie;
3) na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;
4) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.


Kodeks Wykroczeń 
Rozdział XI
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.


Art. 90. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania, podlega karze grzywny albo karze nagany.
Taryfikator mandatów.

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić art. 22 ust. 6 pkt 4  mandat karny od 200 do 400 zł 5 pkt. karnych
Komentarz
Zgodnie z KW Art.90 cała odpowiedzialność ponosi pojazd wykonujący manewr zawracania.
W niektórych sytuacjach musisz zaniechać manewru zawracania, uwzględniając warunki ruchu na skrzyżowaniu.

 

 

 Przykład - Zawracanie na al. Legionów


Ustępujesz pierwszeństwa tylko pojazdom jadącym prosto z kierunku przeciwnego.
Pojazd 1 zawraca
- taki sposób zawracania jest dopuszczalny tylko na skrzyżowaniu z sygnalizacją S1 Ponieważ pojazdy na drodze poprzecznej mają nadawany sygnał czerwony.Zdjęcie do schematu.


 

Zawracanie w miejcsu przeznaczonym do zawracania - schemat
To miejsce nie jest skrzyżowaniem, sposób zawracania został przyjęty zwyczajowo, jeżeli inny kierujący wjedzie na prawy pas nie popełnia żadnego błędu, pozostali uczestnicy powinni dostosować się do sytuacji. 

Art. 16.1.Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.
2.Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni.

Zdjęcie do schematu.

 

Na tym skrzyżowaniu nie wolno zawracać.

Skrzyżowanie z ul. Woźniaka.

§  22. 
1. Znaki:
1) B-21 "zakaz skręcania w lewo",
2) B-22 "zakaz skręcania w prawo"
zabraniają skręcania w kierunku wskazanym na znaku; 
ponadto znak B-21 zabrania zawracania.
2. Zakazy wyrażone znakami B-21 i B-22 obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Znaki B-21 i B-22 znajdujące się w obrębie skrzyżowania dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą zostały umieszczone.

 

Z odwrotnego kierunku jazdy - wolno zawracać na skrzyżowaniu. 

 

Schemat do zdjęcia


Z
djęcie do schematu - skręt w lewo.


Komentarz - Jeżeli pojazd 3 zawraca obserwuje zachowanie pojazdu 1

 

 

 

Skrzyżowanie przy szkole z ul. Drzymały. 

 Skrzyżowanie przy szkole z odwrotnego kierunku jazdy.

 Schema do zdjęć powyżej.

 

 

 

Zawracanie na Al. Olimpijskiej.

 Zawracanie na skrzyżowaniu.

- jeżdżąc na al Olimpijskiej są dwa pasy ruchu nie wyznaczone,
- skręcając w lewo albo zawracając najpierw musisz dojechać do lewej krawędzi jezdni,
Zdjęcie przedstawia skrzyżowanie ze schematu.

To samo skrzyżowanie z odwrotnego kierunku jazdy.

 

Zawracanie na "przecince" "przełączce"


Schemat do zdjęcia.

 

Wyjątek 
Pomimo że egzaminator każe Ci zawrócić na skrzyżowaniu, jak droga dwujezdniowa się kończy zawracamy płytko przy lewej krawędzi jezdni - tak jak na schemacie.


 Schemat do zdjęć.

 

 

 

 

 Skręt w lewo jadąc drogą jednojezdniową w dwujezdniową.
Zawracanie na skrzyżowaniu.

Schemat do zdjęcia


Zdjęcie do schematu - skręt w lewo.


 

Komentarz
Na tym skrzyżowaniu musisz zachować szczególną ostrożność i obserwować pojazdy na skrzyżowaniu, nie możesz być przekonany że masz zawsze pierwszeństwo.

- pojazd zielony 1 ustępuje pierwszeństwa pojazdom 4 z lewej strony poruszającym się drogą z pierwszeństwem,
- czy ustępuje pierwszeństwa pojazdowi 3

- gdy dojedziesz do środka skrzyżowania, ustępujesz pierwszeństwa pojazdom 3 z prawej strony poruszającym się drogą z pierwszeństwem,

- czy pojazd 3 ma pierwszeństwo wykonując manewr zawracania.

- czy pojazd 1 ustępujemy pierwszeństwa
 pojazdom 2 z kierunku przeciwnego
,

- jeżeli pojazd 1 skręca w lewo obserwuje zachowanie pojazdu 2

Przepisy są niejednoznaczne.

Ustalenia:
Pojazd 1 widoczny na zdjęciu znajduje się na pasie między jezdniami, 
zgodnie z Art.4 pkt.7 Ustawa o drogach publicznych.pdf 
zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym pas między jezdniami nie wchodzi w skład drogi Art.2 pkt.1 
- czy jest na skrzyżowaniu, 
- jaką drogą jedzie,  

Pierwszeństwo
Art.25
 1
.Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony (tylko w sytuacji równorzędnej), a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo. 

Komentarz
Art.25 nie określa jaką drogą jedzie pojazd z kierunku przeciwnego.

4.Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

Ustawa
z dnia 1 luty 1983 r.
Prawo o ruchu drogowym określała jednoznacznie pierwszeństwo podczas zawracania i skrętu w lewo.
Art .18.4. Kierujący pojazdem zawracając jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa również pojazdowi wjeżdżającemu z drogi podporządkowanej.

Może w końcu doczekamy się sprecyzowania i ulednolicenia przepisów.