Zawracanie i skręt w lewo na drodze dwujezdniowej - al. Legionów i al. Olimpijskiej

 

Przejazd drogą dwujezdniową,
zadanie egzaminacyjne w ruchu drogowym poz.3 


 

Ustawa PoRD
Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt;
10) skrzyżowanie - przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną;


Podstawa prawna dotycząca pierwszeństwa.

§  1. 
1. Rozporządzenie określa znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) drodze z pierwszeństwem - rozumie się przez to drogę oznakowaną jako droga z pierwszeństwem, na której kierujący zbliżający się do skrzyżowania ma pierwszeństwo w stosunku do kierujących zbliżających się do skrzyżowania drogą oznakowaną jako podporządkowana;

2) drodze podporządkowanej - rozumie się przez to drogę oznakowaną jako droga podporządkowana, na której kierujący zbliżający się do skrzyżowania jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującym zbliżającym się do skrzyżowania drogą oznakowaną jako droga z pierwszeństwem;

 

Ustawa PoRD
Art.25
 1
.Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony (tylko w sytuacji równorzędnej), a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo. 
4.Kierującemu pojazdem zabrania się:
1)wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

Komentarz.
Jeżeli skręcasz w lewo ustępujesz pierwszeństwa pojazdom jadącym z kierunku przeciwnego, Art.25 ustawy nie określa jaką drogą pojazd z kierunku przeciwnego się porusza.

 

Podstawa prawna dotycząca zajęcia pozycji na drodze.
Art. 22.
 
1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1)do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo;
2)do środka jezdni (na drodze dwukierunkowej) lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeżeli zamierza skręcić w lewo.
Art. 16.1.Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.
2.Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni.

Komentarz 
Pojazd który zawraca musi spełnić warunki z Art.22.6. 
W niektórych sytuacjach musi zaniechać manewru zawracania, uwzględniając warunki ruchu na skrzyżowaniu. Trwierdzenie że pojazd zawracający ma pierwszeństwo jest błędne.

Podstawa prawna.
https://www.konwencja_wiedenska.pdf
 o zawracaniu Art.14.2. używanie kierukowskazów Art.14.3.

 
 
 
 Przykład - Zawracanie na al. Legionów


Ustępujesz pierwszeństwa tylko pojazdom jadącym prosto z kierunku przeciwnego.
Pojazd 1 zawraca
- taki sposób zawracania jest dopuszczalny tylko na skrzyżowaniu z sygnalizacją S1 Ponieważ pojazdy na drodze poprzecznej mają nadawany sygnał czerwony.
Zdjęcie do schematu.


 

Przy bramie szpitala  - schemat
To miejsce nie jest skrzyżowaniem, sposób zawracania został przyjęty zwyczajowo, jeżeli inny kierujący wjedzie na prawy pas nie popełnia żadnego błędu, pozostali uczestnicy powinni dostosować się do sytuacji. 

Art. 16.1.Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.
2.Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni.

 

 
Przy bramie szpitala - zdjęcie.

Na tym skrzyżowaniu nie wolno zawracać.

Skrzyżowanie z ul. Woźniaka.

§  22. 
1. Znaki:
1) B-21 "zakaz skręcania w lewo",
2) B-22 "zakaz skręcania w prawo"
zabraniają skręcania w kierunku wskazanym na znaku; 
ponadto znak B-21 zabrania zawracania.
2. Zakazy wyrażone znakami B-21 i B-22 obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Znaki B-21 i B-22 znajdujące się w obrębie skrzyżowania dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą zostały umieszczone.
Komentarz
Przed skrzyżowaniem można skręcić w lewo np. na parking,

 

Z odwrotnego kierunku jazdy - wolno zawracać na skrzyżowaniu. 

 

Schemat do zdjęcia.
 

 

 

To samo skrzyżowanie. 
Skręcając w lewo z ul Woźniaka w al Legionów


- najpierw ustępujesz pierwszeństwa pojazdom z lewej strony poruszającym się drogą z pierwszeństwem - pojazd 4,
- gdy dojedziesz do środka skrzyżowania, ustępujesz pierwszeństwa pojazdom z prawej strony poruszającym się drogą z pierwszeństwem - pojazd 3
- i pojazdom z kierunku przeciwnego - pojazd 2.

 

Zdjęcie do schematu.

 

Przepisy są niejednoznaczne.

Ustalenia:
Pojazd B znajduje się na pasie między jezdniami, 
zgodnie z Art.4 pkt.7 Ustawa o drogach publicznych.pdf 
zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym pas między jezdniami nie wchodzi w skład drogi Art.2 pkt.1 
- czy jest na skrzyżowaniu, 
- jaką drogą jedzie,  
§ 1. z Rozporządzenia - pojazd B nie ma ustawionego znaku D1 droga z pierwszeństwem,

Pierwszeństwo
Art.25
 1
.Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony (tylko w sytuacji równorzędnej), a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo. 
4.Kierującemu pojazdem zabrania się:
1)wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
Komentarz.
Pojazd B na zdjęciu.
Jeżeli skręcasz w lewo ustępujesz pierwszeństwa pojazdom jadącym z kierunku przeciwnego, Art.25 ustawa nie określa jaką drogą pojazd z kierunku przeciwnego się porusza.

 

 

 

Skrzyżowanie przy szkole z ul. Dżymały. 

 Skrzyżowanie przy szkole z odwrotnego kierunku jazdy.

 Schema do zdjęć powyżej.

 

 

 

Zawracanie na Al. Olimpijskiej.

 

Na al Olimpijskiej jest tylko jedno skrzyżowanie. 
- jeżdżąc na al Olimpijskiej pamiętaj są dwa pasy ruchu nie wyznaczone,
- skręcając w lewo albo zawracając najpierw musisz dojechać do lewej krawędzi jezdni,
- z obu stron tak jak przedstawia schemat.Zdjęcie przedstawia skrzyżowanie ze schematu.

 

To samo skrzyżowanie z odwrotnego kierunku jazdy.

 

Zawracanie na "przecince" "przełączce"


Schemat do zdjęcia.

 

Wyjątek 
Pomimo że egzaminator każe Ci zawrócić na skrzyżowaniu, jak droga dwujezdniowa się kończy zawracamy płytko przy lewej krawędzi jezdni - tak jak na schemacie.

 

 Schemat do zdjęć.