Pierwszeństwo na skrzyżowaniu, oraz zajęcie prawidłowej pozycji na drodze.

 Zadanie egzaminacyjn w ruchu drogowym poz 6 i poz.4

Ustalenie hierarchii znaków i sygnałów na skrzyżowaniu Art.5.


Art.5.1.Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.
2.Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.
3.Sygnały świetlne mają pierwszeństwo! przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

 

Komentarz.
Sytuacja pierwsza - w tej sytuacji, sygnały nadawane przez osobę kierującą ruchem są najważniejsze. 


 

Sytuacja druga - w tej sytuacji, sygnalizacja świetlna jest ważniejsza od znaków.

 

Sytuacja trzecia - sygnalizacja jest wyłączona, obowiązuje znaki Ustąp pierwszeństwa lub Stop. 

 

Sytuacja czwarta - równorzędna, pierwszeństwo ustalają przepisy.

Komentarz.
Znaki poziome informują nas że wjeżdżamy na skrzyżowanie równorzędne.


 

 

 Przecinanie się kierunków ruchu na skrzyżowaniu.

Kiedy masz pierwszeństwo na skrzyżowaniu. 
Zajmowanie właściwej pozycji na drodze.  

Art.16 Art.22 Art.25

 

Podstawa prawna.

Art.2.pkt.22) szczególna ostrożność - ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie; 

23) ustąpienie pierwszeństwa - powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do: zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości,    


Art.25 1.Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony (tylko w sytuacji równorzędnej), a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

2.Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.
3.Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.
4.Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
2) rozdzielania kolumny pieszych.

Art. 22. 
1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo;
2) do środka jezdni (na drodze dwukierunkowej) lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeżeli zamierza skręcić w lewo.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku.
5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

 

 

Ustalenie pierwszeństwa na skrzyżowaniu.
Jadąc drogą z pierwszeństwem.

 Zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.20

Trasa egzaminacyjna - skrzyżowanie ul. Smolenia z ul. Chrobrego

Objaśnienie.
Jeżeli wjeżdżasz na skrzyżowanie od strony gdzie nie masz ustawionych znaków A7 lub B20 tylko znaki A6 lub D1 czyli masz pierwszeństwo to (poruszasz się drogą z pierwszeństwem):
- skręcasz w prawo pojazd 1 ma pierwszeństwo,
- jadąc prosto  pojazd 1 ma pierwszeństwo,
- skręcając w lewo pojazd 1 musisz udzielić pierwszeństwa pojazdowi 2 nadjeżdżającemu z kierunku przeciwnego który może jechać prosto lub skręcać w prawo. 
Pojazd 1 zajął prawidłową pozycję do skrętu w lewo.

Zdjęcie do schematu powyżej.

 

 

 

Przykład skrzyżowanie ulic Piekarskiej z Żeromskiego i Legionów.
Ustalenie pierwszeństaw na skrzyżowaniu.
Na tym skrzyżowaniu nie ma ustawionego
znaku D1 Droga z pierwszeństwem.

Pozycja na drodze skręcając w lewo na skrzyżowaniu i wjazd na odpowiednią głębokość na skrzyżowanie.Art.16.6. Kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe, jest obowiązany ustąpić miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu.

Kryterium oceniania.
Gdy dwukrotnie nie zajmniesz właściwej pozycji na drodze dwukierunkowej wykonując skręt w lewo, wynik egzaminu negatywny.

Na tym skrzyżowaniu dużo osób ma problem z ustaleniem pierwszeństwa - trasa egzaminacyjna.

Widok z pojazdu 3 na schemacie.

 
Zdjęcie do schematu powyżej - widok z pojazdu 1 na schemacie.

Wjazd na odpowiednią głębokość na skrzyżowanie, jadąc drogą z pierwszeństwem. 
Przykład  ze schematu powyżej POJAZD 1 wjechał na odpowiednią głębokość na skrzyżowaniu.

 

 

 

Skręt w prawo lub w lewo dojeżdżając do znaku A 7

 

 

5.Znak A-7 "ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
6.Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

 

Ostrzeżenie !!!

Ostrzeżenie.
Dojeżdżając do skrzyżowania droga podporządkowana, do znak A-7 Ustąp pierwszeństwa, ale nie masz widoczności aby bezpiecznie wjechać na drogę z pierwszeństwem np. przez nieprawidłowo zaparkowany pojazd, musisz się zatrzymać. 

Kryterium oceniania.
Następuje przerwanie egzaminu zgodnie z Art.52.2 ustawy o kierujących pojazdami.

Przykład.          

 

Dojeżdżając do skrzyżowania droga podporządkowana, masz  ustawiony znak A-7 Ustąp pierwszeństwa.
Nie musisz się zatrzymać, ale musisz ustąpić pierwszeństwa. 

Kryterium oceniania.
Przerwanie egzaminu zgodnie z art.52.2 UoKP

 

 

Ustalenie pierwszeństwa na skrzyżowaniu.
Jadąc drogą podporządkowaną.


Objaśnienie. 

Jeżeli wjeżdżasz na skrzyżowanie od strony gdzie masz ustawiony znak A7 Ustąp pierwszeństwa który nie zmusza Cię do jazdy ani zatrzymania, wszystko jest uzależnione od sytuacji na skrzyżowaniu lub znaku B20 Stop  musisz się zatrzymać w odpowiednim miejscu to: 

- skręcasz w prawo musisz udzielić pierwszeństwa tylko pojazdowi nadjeżdżającemu z twojej lewej strony, czyli pojazdom poruszającym się drogą z pierwszeństwem.

- jadąc prosto musisz udzielić pierwszeństwa pojazdom 2 i 3 nadjeżdżającym z twojej prawej i lewej strony, czyli pojazdom poruszającym sie drogą z pierwszeństwem.

- skręcając w lewo musisz udzielić pierwszeństwa pojazdom 2 i nadjeżdżającym z twojej prawej i lewej strony (czyli pojazdom poruszającym się drogą z pierwszeństwem) oraz pojazdowi 4 nadjeżdżającemu z kierunku przeciwnego, który może jechać prosto lub skręcać w prawo.

 

 Skrzyżowanie równorzędne.

 

 

      Skrzyżowanie z pierwszeństwem łamanym.

 

 

 

§ 43.1.Znak D-1 "droga z pierwszeństwem" oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.
2.Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.

 

- ustalenia pierwszeństwa na skrzyżowaniach z pierwszeństwem łamanym.
Żeby nie mieć problemu z ustaleniem pierwszeństwa na takich skrzyżowaniach zadajemy sobie trzy pytania:
1. czy poruszam się cały czas drogą z pierwszeństwem,
2. czy zjeżdżam z drogi z pierwszeństwem,
3. czy wjeżdżam na drogę z pierwszeństwem,

Objaśnienie. 
Gdy skręcam w lewo jadąc drogą z pierwszeństwem, włączam kierunkowskaz. Gdy jadę prosto nie włączam kierunkowskazu.

Gdy jadę prosto nie włączam kierunkowskazu, jak skręcam w prawo włączam kierunkowskaz. 

 Gdy skręcam w prawo włączam kierunkowskaz.

 

Gdy skręcam w prawo lub w lewo włączam kierunkowskaz. 

 


 

Zajmowanie właściwej pozycji na drodze skręcając w prawo.

 

Art.22.1.Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2.Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) do prawej krawędzi jezdni - jeżeli zamierza skręcić w prawo;

Często popełniane błędy: 
- tor jazdy czarny
 wjazd na pas ruchu przeznaczony dla kierunku przeciwnego - dzieje się tak jak osoba kierująca pojazdem za długo ocenia sytuację z lewej strony skrzyzowania.
- tor jazdy czerwony skręcając w prawo, oddalenie się od prawej krawędzi, przejazd przez sąsiedni pas lewy.
Musisz spełnić obowiązki z Art.22.1.2 i Art.16

Kryterium oceniania.
Przerwanie egzaminu - zgodnie z 
Art. 52.2. 

Kryterium oceniania
Dwukrotnie nieprawidłowy skręt w prawo - za daleko od prawej krawędzi jezdni - wynik egzaminu negatywny, zgodnie z Arkuszem.

 
Zajęcie prawidłowej pozycji na drodze jednokierunkowej,
skręcając w lewo na skrzyżowaniu.

Zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.4

 

 

 

 

 

§ 44.1.Znak D-3 "droga jednokierunkowa" oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku.
2.Umieszczona pod znakiem D-3 tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.

 

Podstawa prawna.
Art.22.2.Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi - jeżeli zamierza skręcić w lewo.


Jadąc drogą jednokierunkową i skręcając w lewo na skrzyżowaniu z prawego pasa stwarzasz zagrożenie, Twój manewr jest bardzo niebezpieczny dla innych uczestników ruchu drogowego (sytuacja na obrazku nr.2), 
Super !!! często popełniany błąd na egzaminie.

Obrazek nr1 przedstawia prawidłowo wykonany manewr skrętu w lewo na skrzyżowaniu, jadąc drogą jednokierunkową.

Kryterium oceniania. 
przerwanie egzaminu - zarzut stworzenie zagrożenia  Art. 52.2. UoKP lub tabela Nr.1 poz.9.9.6 w zależności od sytuacji w ruchu drogowym.

Komentarz.

W sytuacji gdy pojazd zielony widzi że pojazd niebieski wykonuje nieprawidłowo skręt w lewo na skrzyżowaniu - ma nieprawidłową pozycję, powinien zaniechać dalszej jazdy na wprost zgodnie z Art.3

Przykład.

 

 

Skrzyżowania podwójne - pierwszeństwo. 

 Trasy egzaminacyjne.

        

Zgodnie z Art.2 pkt.10 i 1 są to dwa odrębne skrzyżowania.
Sytuacja pierwsza.
Pojazd niebieski 1 ma ustawiony znak A7 Ustąp pierwszeństwa, ustępuje pierwszeństwa pojazdowi zielonemu 2.


Sytuacja druga.
Pojazd zielony 2 ustępuje pierwszeństwa pojazdowi niebieskiemu 1 - sytuacja równorzędna. 
Pojazd niebieski znajduje się z prawej strony pojazdu zielonego.


Kryterium oceniania.
Gdy wymusisz pierwszeństwo, następuje przerwanie egzaminu zgodnie z Tabelą Nr.1 poz. 10.10.1

Podstawa prawna.
Art.25.1 Ustawy oraz
Dz.U.02.170.1393
§ 1. 1. Rozporządzenie określa znaki i sygnały obowiązujące w ruchu drogowym, ich znaczenie i zakres obowiązywania.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) drodze z pierwszeństwem - rozumie się przez to drogę oznakowaną jako droga z pierwszeństwem, na której kierujący zbliżający się do skrzyżowania ma pierwszeństwo w stosunku do kierujących zbliżających się do skrzyżowania drogą oznakowaną jako podporządkowana;
2) drodze podporządkowanej - rozumie się przez to drogę oznakowaną jako droga podporządkowana, na której kierujący zbliżający się do skrzyżowania jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującym zbliżającym się do skrzyżowania drogą oznakowaną jako droga z pierwszeństwem;

Komentarz.
W przedstawionych dwóch sytuacjach powyżej stosujesz zasadę ograniczonego zaufania oraz Art.3 Ustawy. Kierowcy w takich sytuacjach różnie interpretują kto ma pierwszeństwo. Nie ma innej podstawy prawnej.

  

Sprawdz swoją wiedzę.

 

Pytanie 1

Pytanie 2


Pytanie 3 

 

Pytanie 4


Pytanie 5

 

Pytanie 6 

 

 

Pytanie 7