Najważniejsze znaki drogowe

Zachowanie w odniesieniu do znaków drogowych pionowych. 
Zadanie egzaminacyjne poz.29 

 

Wskazówka
Żeby zdać egzamin, a po zdanym egzaminie mając już prawo jazdy, jeżdżąc - musisz obserwować znaki drogowe. 

Dz.U.02.170.1393

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 2002 r.

w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20021701393 

Wskazówka
Pozostałe strony omawiają pozostałe znaki drogowe, dotyczące poszczególnych zadań egzaminacyjnych.

 

 §  43. 

1.  Znak D-1 "droga z pierwszeństwem" oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.

2.  Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.

3.  Znak D-2 "koniec drogi z pierwszeństwem" oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.

 

 

 

§  3.1.  Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

2.  Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach.
3.  Przepisu ust. 2 nie stosuje się do znaku A-7, który umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5.
4.  Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego.
5.  Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 m; umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.

 

 

5.Znak A-7 "ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

6.Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.


 

 

§ 15. 1.Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2.Zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje od miejsca jego ustawienia ,  chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

3.Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

4.Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-42 oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 lub E-18a, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
5.Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje:
1) T-20 - długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje,
2) T-21 - odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.
6.Umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.
7. Umieszczone na jednej tarczy dwa lub trzy symbole znaków określonych w § 18 i 19 mają takie samo znaczenie jak znaki pojedyncze.

 


§21.1.Znak B-20 "stop" oznacza:
1) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,         
2) obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.
2.Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się o możliwości jazdy  i nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem. 

Przykład - zatrzymanie przed Linią bezwzględnego zatrzymania, gdy jest wyznaczona.

 

 Przykład Radzionków - dwa znaki STOP

 

- gdy nie ma wyznaczonej lini to przed krawędzią drogi z pierwszeństwem, oraz żeby mieć odpowiednią widoczność w lewo i prawo.

Przykład gdy nie ma linii bezwzględnego zatrzymania: 

 

Kryterium oceniania.
Gdy się nie zatrzymasz w odpowiednim miejscu i na odpowiedni czas, nstępuje przerwanie egzaminu zgodnie z Tabelą nr 1 pkt.9.1

3.Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony.

4.Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do znaku B-20 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

Przykład:5.Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

Przykład:

Komentarz
Jeżeli przed Tobą inny pojazd zatrzymał się przed linią bezwzględnego zatrzymania, lub przed krawędzią drogi z pierwszeństwem, lub przed torami. 
Następnie warunki ruchu pozwoliły na kontynuowanie jazdy. 
Ty podjeżdżasz i zatrzymujesz się ponownie przed linią bezwzględnego zatrzymania lub przed krawędzią drogi z pierwszeństwem, lub przed torami. 
– koła muszą stanąć nieruchomo !!! 

Kryterium oceniania.
Jeżeli nie zatrzymasz się w związku z ustawionym znakiem STOP następuje przerwanie egzaminu zgodnie z Tabelą Nr.1 poz.9.9.1

 

 

Znak B-1

 

§16.1.Znak B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.

Komentarz.

Ważne - nie możesz przejechać za linię, którą wyznacza znak, zatrzymanie musi nastąpić przed znakiem - zgodnie z § 15.2

Przykład - parking przy urzędzie miasta.

 

 

 Zachowanie w odniesieniu do znaków drogowych poziomych,
zadanie egzaminacyjne poz.30

znaki drogowe poziome.pdf

§ 85.1.Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe.

3.Znak P-2 "linia pojedyncza ciągła" oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku ( na drodze jednokierunkowej, dwa pasy ruchu w jednym kierunku droga dwukierunkowa ) i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.  

Przykład

 

5.Znak P-21 "powierzchnia wyłączona" oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie jest zabronione. 
Przykład

Kryterium oceniania.

Najechanie lub przejechanie dwa razy przez pojedynczą ciągłą linię, wynik egzaminu negatywny. Linia P-2 nie została umieszczona w Tabeli 1 dlatego najechanie na linię pojedynczą ciągłą nie skutkuje przerwaniem egzaminu. 
Osoba zdająca ma zaznaczony jeden błąd w odniesieniu do znaków drogowych poziomych.
Identycznie jest oceniane najechanie na powierzchnię wyłączoną z ruchu. 

 

5.Znak P-4 "linia podwójna ciągła" rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.  

Kryterium oceniania.
Przejechanie lub najechanie skutkuje przerwaniem egzaminu - Tabela 1 poz.9.9.7

Przykład