Najważniejsze znaki drogowe

Zachowanie w odniesieniu do znaków drogowych pionowych. 
Zadanie egzaminacyjne poz.29 

 

Wskazówka
Żeby zdać egzamin, a po zdanym egzaminie mając już prawo jazdy, jeżdżąc - musisz obserwować znaki drogowe. 

Dz.U.02.170.1393

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 2002 r.

w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20021701393 

Wskazówka
Pozostałe strony omawiają pozostałe znaki drogowe, dotyczące poszczególnych zadań egzaminacyjnych.

 

 §  43. 

1.  Znak D-1 "droga z pierwszeństwem" oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.

2.  Umieszczona pod znakiem D-1 tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.

3.  Znak D-2 "koniec drogi z pierwszeństwem" oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.

 

 

 

§  3.1.  Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

2.  Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach.
3.  Przepisu ust. 2 nie stosuje się do znaku A-7, który umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5.
4.  Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego.
5.  Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 m; umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.

 

 

5.Znak A-7 "ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

6.Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.


 

 

§ 15. 1.Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2.Zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje od miejsca jego ustawienia ,  chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

3.Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

4.Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-42 oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 lub E-18a, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
5.Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje:
1) T-20 - długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje,
2) T-21 - odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.
6.Umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.
7. Umieszczone na jednej tarczy dwa lub trzy symbole znaków określonych w § 18 i 19 mają takie samo znaczenie jak znaki pojedyncze.

 


§21.1.Znak B-20 "stop" oznacza:
1) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,         
2) obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.
2.Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się o możliwości jazdy  i nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem. 

Przykład - zatrzymanie przed Linią bezwzględnego zatrzymania, gdy jest wyznaczona.

 

 

- gdy nie ma wyznaczonej lini to przed krawędzią drogi z pierwszeństwem, oraz żeby mieć odpowiednią widoczność w lewo i prawo.

Przykład gdy nie ma linii bezwzględnego zatrzymania:
Gdy się nie zatrzymasz w odpowiednim miejscu i na odpowiedni czas, płacisz 140 zł za kolejny egzamin. 

3.Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony.

4.Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do znaku B-20 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

Przykład:5.Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

Przykład:

 

Komentarz
Jeżeli przed Tobą inny pojazd zatrzymał się przed linią bezwzględnego zatrzymania, lub przed krawędzią drogi z pierwszeństwem, lub przed torami. 
Następnie warunki ruchu pozwoliły na kontynuowanie jazdy. 
Ty podjeżdżasz i zatrzymujesz się ponownie przed linią bezwzględnego zatrzymania lub przed krawędzią drogi z pierwszeństwem, lub przed torami. 
– koła muszą stanąć nieruchomo !!! 

Kryterium oceniania.
Jeżeli nie zatrzymasz się w związku z ustawionym znakiem STOP następuje przerwanie egzaminu zgodnie z Tabelą Nr.1 poz.9.9.1

 

 

Znak B-1

 

§16.1.Znak B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.

Komentarz.

Ważne - nie możesz przejechać za linię, którą wyznacza znak, zatrzymanie musi nastąpić przed znakiem - zgodnie z § 15.2

Przykład - parking przy urzędzie miasta.

 

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości.
Zadanie egzaminacyjne poz.25

 

Komentarz 
W czasie jazdy musisz spełnić wszystkie warunki określone w Art.19 oraz nie możesz przekroczyć prędkości określonej na znaku.

 

Art. 19.1.Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu.

2.Kierujący pojazdem jest obowiązany:
1) jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;
2) hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;
3) utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.

 

 

§ 27.1.Znak B-33 "ograniczenie prędkości" oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i § 32, do miejsca:
1) wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43,
2) umieszczenia znaku D-40 oznaczającego początek strefy zamieszkania,
3) umieszczenia znaków oznaczających odpowiednio początek lub koniec obszaru zabudowanego, o których mowa w § 58 ust. 3 i w § 114 ust. 1 pkt 1 i 2.

Komentarz

Znak D-43 koniec obszaru zabudowanego odwołuje ograniczenie prędkości ustanowionej znakiem B-33

2.Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka, o której mowa w § 23 ust. 2, wskazuje, że ograniczenie prędkości dotyczy kierującego pojazdem, którego symbol znajduje się na tabliczce.

3. Znak B-33, określający dopuszczalną prędkość większą niż 60 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t,

Komentarz.
Dojeżdżając do znaku ograniczenia prędkości, wartość wskazaną na znaku musisz mieć przed znakiem.

 

4.Znak B-34 "koniec ograniczenia prędkości" oznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33.

 

Kryterium oceniania.
Zgodnie z arkuszem przekroczenie prędkości dwukrotnie, wynik egzaminu negatywny.
Przerwanie egzaminu zgodnie z Tabelą Nr.1 poz.12

 

 

§ 32. 1.Znak B-42 "koniec zakazów" oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami: 

B-23 "zakaz zawracania" 
B-25 "zakaz wyprzedzania" 
B-26 "zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe" 
B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych"
i B-33 "ograniczenie prędkości" 

2.Jeżeli zakaz wyrażony przez znaki: 

B-23 "zakaz zawracania" 
B-25 "zakaz wyprzedzania" 
B-26 "zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe" 
B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych"
B-33 "ograniczenie prędkości" 
B-35 "zakaz postoju" 
B-36 "zakaz zatrzymywania się" 
B-37  "zakaz postoju w dni nieparzyste"
B-38  "zakaz postoju w dni parzyste"
nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.

 

Komentarz
Próg zwalniający nie odwołuje ograniczenia prędkości, tylko skrzyżowanie lub inny znak dotyczący ograniczenia prędkości.

 

 

 

    

 

§ 31.1.Znak B-43 "strefa ograniczonej prędkości" oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

2.Znak B-43, określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

3.Znak B-44 "koniec strefy ograniczonej prędkości" oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.

Komentarz.
Skrzyżowanie nie odwołuje ograniczenie prędkości, ustanowione przez znak B-43 "strefa ograniczenia prędkości" tylko znak B-44 

Przykład - Radzionków trasa egzaminacyjna.  

 

§  58.3. Znak D-42 "obszar zabudowany" oznacza wjazd na obszar zabudowany. Znak D-43 "koniec obszaru zabudowanego" oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.

  

Art. 20. 1. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym
w godzinach 5.00 –23.00 wynosi 50 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2. 1a.
Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym
w godzinach 23.00 –5 00 wynosi 60 km/h, z zastrzeżeniem ust. 2. 2.
Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów
w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.

3. Prędkość dopuszczalna poza obszarem zabudowanym, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, wynosi w przypadku:
1) samochodu osobowego, motocykla lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t:
a) na autostradzie – 140 km/h,
b) na drodze ekspresowej dwujezdniowej – 120 km/h,
c) na drodze ekspresowej jednojezdniowej oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 100 km/h,
d) na pozostałych drogach – 90 km/h;
2) zespołu pojazdów lub pojazdu niewymienionego w pkt 1:
a) na autostradzie, drodze ekspresowej lub drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu – 80 km/h,
b) na pozostałych drogach – 70 km/h.
4. Dopuszczalna prędkość autobusu spełniającego dodatkowe warunki techniczne określone w przepisach, o których mowa w art. 66 ust. 5, na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.
6. Prędkość dopuszczalna niektórych pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 2, wynosi: 
1) ciągnika rolniczego (również z przyczepą) – 30 km/h; 
2) pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia dla kierującego – 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem zabudowanym; 
3) motocykla (również z przyczepą), czterokołowca i motoroweru, którymi przewozi się dziecko w wieku do 7 lat – 40 km/h.

 

  

 Zachowanie w odniesieniu do znaków drogowych poziomych,
zadanie egzaminacyjne poz.30

znaki drogowe poziome.pdf

§ 85.1.Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe.

3.Znak P-2 "linia pojedyncza ciągła" oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku ( na drodze jednokierunkowej, dwa pasy ruchu w jednym kierunku droga dwukierunkowa ) i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.  

5.Znak P-21 "powierzchnia wyłączona" oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie jest zabronione. 

 

Kryterium oceniania.
Najechanie lub przejechanie dwa razy przez pojedynczą ciągłą linię, wynik egzaminu negatywny. Linia P-2 nie została umieszczona w Tabeli 1 dlatego najechanie na linię pojedynczą ciągłą nie skutkuje przerwaniem egzaminu. 
Osoba zdająca ma zaznaczony jeden błąd w odniesieniu do znaków drogowych poziomych.
Identycznie jest oceniane najechanie na powierzchnię wyłączoną z ruchu. 

 

Przykład  5.Znak P-4 "linia podwójna ciągła" rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią. 

Kryterium oceniania.
Przejechanie lub najechanie skutkuje przerwaniem egzaminu wynik negatywny Tabela 1 poz.9.9.7

7.Znak P-6 "linia ostrzegawcza", w której kreski są dłuższe od przerw, rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego.

 

 

 E-2b "drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią", 

Wskazówka - Gdy masz jechać w kierunku np. Krakowa to z odpowiednim wyprzedzeniem, zajmujesz odpowiedni pas ruchu.