Kiedy pieszy ma pierwszeństwo, przewidywanie zagrożeń.

- Przewidywanie potencjalnych zagrożeń, jest oceniane - bardzo ważna umiejętność.
- Strefa zamieszkania.
- Przejazd dla rowerzystów.

Przepisy przepisami,
a górą powinien być zdrowy rozsądek kierującego pojazdem i pieszego.
 

 

Przejazd przez przejście dla pieszych.
Zadanie egzaminacyjne poz.10


Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
11) przejście dla pieszych — powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi;
Komentarz.
Przejście dla pieszych – powierzchnia wyłączona z : jezdni, torowiska, drogi dla rowerów. 

„17) uczestnik ruchu
– pieszego, osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującego, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze;

Pkt.18 i 23 Obowiązuje od 20.05.2021r
18) pieszy –
osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, hulajnogę elektryczną, urządzenie transportu osobistego, urządzenie wspomagające ruch, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej;”,

22) szczególna ostrożność - ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie; 


23) ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku, a osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch – do zatrzymania się, zmiany kierunku albo istotnej zmiany prędkości;”,


§ 47.1.Znak D-6 "przejście dla pieszych" oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.
4.Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających.

Od 1 czerwca 2021r. Art.26.1. otrzymuje brzmienie:
Art.26
„1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście, z zastrzeżeniem ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Kierujący tramwajem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu.”.


Komentarz - ważne.
Jeśli spełnisz trzy powyższe warunk z Art.2 pkt 23, czyli nie zmusisz pieszego znajdującego się na przejściu dla pieszych Art.26 do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku, to ustąpiłeś pierwszeństwa pieszemun, nie może być mowy że nie ustąpiłeś pierwszeństwa pieszemu.

 


Wszyscy zapominają o obowiązkach pieszego.

 

Art. 3. 1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby znajdującej się w pobliżu drogi, jeżeli jej zachowanie mogłoby pociągnąć za sobą skutki, o których mowa w tym przepisie

 

Art.4. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.   
 
Komentarz.  
Pieszy jest uczestnikiem ruchu, również ma do spełnienia obowiązki z Art.2 pkt.22 Art.3 Art.4 Art.13 Art.14                 

Rozdział 2

Ruch pieszych

Art.13. 1 i 1a chodzą w życie od 1 czerwca 2021r
Art. 13.
„1. Pieszy wchodzący na jezdnię lub torowisko albo przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych.”,

„1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.”;

 

2.Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.

 

3.Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych, o którym mowa w ust. 2, jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

Art. 14. Zabrania się:

1) wchodzenia na jezdnię:
a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;
2) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;
3) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;
4) przebiegania przez jezdnię;
5) chodzenia po torowisku;
6) wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub opuszczanie ich rozpoczęto;
7) przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

Punkt 8 chodzi w życie od 1 czerwca 21 r

„8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.”;

 

Pieszy może być ukarany mandatem.

Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym art. 86 § 1 Kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o 200, jednak nie więcej niż 500
Wchodzenie na jezdnię  bezpośrednio przed jadący pojazd: na przejściach dla pieszych art.90 art.14 pkt 1 lit.a 50 zł w innych miejscach 100 zł.

 

Przykład;           


Zdjęcia przedstawiają
- Przejście dla pieszych na torowisku pojazdów szynowych.
- Przejście zaczyna się od chodnika.

- Jeżeli pieszy znajduje się na torowisku, to znaczy że znajduje się na przejściu dla pieszych, zgodnie z Art.2 pkt.11

Kryterium oceniania.
Gdy nie ustąpisz pierwszeństwa pieszemu, następuje przerwanie egzaminu zgodnie z Tabelą Nr.1 poz.4


 

Art.26.2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

 


Kryterium oceniania.
Przerwanie egzaminu zgodnie z Tabelą Nr.1 poz.5

 

Art.26.3.Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wyprzedzania pojazdu  na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim,  
Komentarz'
- dotyczy również roweru i motoroweru,
z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,
 
Komentarz.
- czyli otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej;Pojazd 1 nie może wyprzedzić pojazd 2 przed przejściem dla pieszych.

Kryterium oceniania.
Przerwanie egzaminu zgodnie z Tabelą Nr.1 poz.3

 

 

2) omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;


      

Pojazd 1 nie może ominąć pojazd 2 przed przejściem dla pieszych.Kryterium oceniania

Przerwanie egzaminu zgodnie z Tabelą Nr.1 poz.2


3) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych. 
Kryterium oceniania
Przerwanie egzaminu zgodnie z Tabelą Nr.1 poz.2


4.Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.


      

Komentarz.
W przedstawionej sytuacji na zdjęciu pieszy ma pierwszeństwo. Nie spełniając powyższych obowiązków następuje.

Kryterium oceniania.
Przerwanie egzaminu zgodnie z Art.52.ust.2 z Ustawy o Kierujących pojazdami.

 

5.Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni. 

Kryterium oceniania.
Przerwanie egzaminu zgodnie z Art.52.ust.2 z Ustawy o Kierujących pojazdami.
 

 

Przystanek tramwajowy


6.Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku.Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.         K
ryterium oceniania.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, przerwanie egzaminu zgodnie z Art.52.2 UoKP

 


Osoby niepełnosprawne, używającej specjalnego znaku.


7.W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.
Kryterium oceniania.
Nieustąpienie pierwszeństwa osobie niepełnosprawnej, przerwanie egzaminu zgodnie z Art.52.2 UoKP 

Przejście odrębne.

Art.13.8.Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejście odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń na jezdni.


            

 

 

Wszystko na temat Strefy zamieszkania.

16) strefa zamieszkania — obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi;

Art.20.2. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.
Obowiązuje od 20.05.2021r

Art. 11.5.„W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem oraz osobą poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.”;

Art. 43. 1. Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.

Art.49.2. Zabrania się postoju:
4) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;

Art.17.1.
Włączanie się do ruchu następuje przy wjeżdżaniu ze strefy zamieszkania;

Kryterium oceniania.
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, przerwanie egzaminu zgodnie z Art.52.2 UoKP
Włączając sie do ruchu gdy wymusimy pierwszeństwo, przerwanie egzaminu na podstawie Tabeli Nr.1 poz.10.10.6

 

Ponadto.

§ 27.
9) egzaminator zwraca szczególną uwagę na:
 

c) umiejętność oceny potencjalnych lub rzeczywistych zagrożeń na drodze, 

 

Komentarz.
Kierujący pojazdem powinien posiadać (wyobraźnię) wiadomości, umiejętności i zachowania umożliwiające bezpieczne kierowanie pojazdem, w tym co najmniej: 

Obserwowania drogi i przewidywania rzeczywistych lub potencjalnych zagrożeń; 
- to te które mogą wystąpić, ale nie muszą: prawdopodobne, ewentualne, możliwe, przypuszczalne; zagrożenia przewidujemy szczególnie przejeżdżając obok: przystanków komunikacji publicznej , przez przejścia dla pieszych, przez przejazdy tramwajowe i kolejowe, wjeżdżając na  skrzyżowania, przejeżdżając obok: szkół, przedszkoli, placów zabaw w pobliżu drogi; 
                             Dostosowanie się do sytuacji !                                                

Pamiętaj jeśli zachodzi konieczność w zależności od sytuacji, musisz zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się. Przewidywanie zagrożeń jest Bardzo Ważne.    

 

Przykłady:

 

Przykład

 

 

 

 

Kryterium oceniania.
Gdy nie będziesz przewidywał(a) zagrożeń, wynik egzaminu będzie negatywny, a w niektórych przypadkach może nastąpić przerwanie egzaminu zgodnie z Art.52.2

Przejazdu dla rowerzystów.


Art. 27. Obowiązuje od 20.06.2021r
„1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe.

1a. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jadącym na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.”,

2. (uchylony)

„3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.”;

 4. Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.