Zawracanie na skrzyżowaniu - gdzie wolno, a gdzie nie wolno zawracać.

 
Zawracanie na skrzyżowaniu.
Zadanie egzaminacyjne Arkusz poz.12 w ruchu drogowym.

Gdzie zawracanie jest zabronione, a gdzie dozwolone.

Podstawa prawna. 

Art. 22. 6. Zabrania się zawracania:
1) w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;
2) na autostradzie;
3) na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;
4) w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.

Znaki


§ 72.1.Umieszczony obok jezdni znak F-10 "kierunki na pasach ruchu" wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z poszczególnych pasów ruchu.
2.Umieszczony nad pasem ruchu znak F-11 "kierunki na pasie ruchu" wskazuje dozwolone, zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku, kierunki jazdy z pasa ruchu, nad którym znak został umieszczony.

3.Umieszczona na znaku F-10 lub F-11 strzałka zezwalająca na skręcanie w lewo ze skrajnego lewego pasa ruchu oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch jest kierowany sygnalizatorem S-3.

§ 22.5Znak B-23 "zakaz zawracania" zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.

§22.1.Znaki:
1) B-21 "zakaz skręcania w lewo"
2) B-22 "zakaz skręcania w prawo"
zabraniają skręcania w kierunku wskazanym na znaku; ponadto znak B-21 zabrania zawracania. 
2. Zakazy wyrażone znakami B-21 i B-22 obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Znaki B-21 i B-22 znajdujące się w obrębie skrzyżowania dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą zostały umieszczone.

Na poniższych skrzyżowaniach wolno zawracać.

 

Zawracanie na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnalizacją świetlną typu S 3 do zawracania. 

 

 §97.1.Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy S-3 dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami).
2.Przepisy § 95 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sygnałów nadawanych przez sygnalizator kierunkowy S-3.
3.Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza, że podczas jazdy we wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu. 

Komentarz - Możesz zawrócić tylko z pasa przeznaczonego do zawracania.

 

Zawracanie na skrzyżowaniu dookoła wyspy.

 

Zawracanie na skrzyżowaniu typu T lub X
Na tym skrzyżowaniu wolno zawracać z lewego pasa ruchu. 

 

Schemat do zdjęcia.

 

Wykonując manewr zawracania na tym typie skrzyżowania musimy zachować szczególną ostrożność i wszystkim ustąpić pierwszeństwa.

Objaśnienie.
Egzaminator ocenia czy na skrzyżowaniu można zawrócić, jego polecenie nie może być sprzeczne z przepisami ruchu drogowego.
(Brak znaków zakazu pionowych, brak oznakowania poziomego, małe natężenie ruchu)

Przykład 

Zdjęcie do schematu powyżej 

 

Przykład 

 

 

Zawracanie na skrzyżowaniu dwupoziomowym.

 

Komentarz
Zawracanie polega na przejeździe przez drugi poziom skrzyżowania i powrocie. 
Zadanie egzaminacyjne Arkusz w ruchu drogowym poz.9
Definicję skrzyżowania wielopoziomowego określa -  ustawa o drogach publicznych.pdf

 

 


Zawracanie na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnalizacją
 
świetlną S 1. 
Przykład al. Legionów, na drodze dwujezdniowej.

 

 

 

 

Na poniższych skrzyżowaniach nie wolno zawracać.

 

Art.22.6. Zabrania nam zawracania w warunkach w których możemy zagrozić bezpieczeństwu ruch na drodze lub ruch utrudnić. 
Musimy uwzględnić natężenie ruchu na danym skrzyżowaniu.
Ponadto musimy uwzględnić geometrię skrzyżowania, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, rodzaj sygnalizacji świetlnej.  


 

Na tym skrzyżowaniu nie wolno zawracać.

 

Na tym skrzyżowaniu nie wolno zawracać.

 

Na tym skrzyżowaniu nie wolno zawracać. 

 

 

Na tym skrzyżowaniu nie możemy zawrócić.

4.Znaki nakazu
Znaki nakazu stosuje się w celu wskazania:
- wymaganego sposobu jazdy na skrzyżowaniu lub innym miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

 

Komentarz
Na skrzyżowaniu możemy jechać tylko w kierunku wskazanym na znakach, mamy zakaz zawracania. 
 Przykład

 

Na tym skrzyżowaniu nie wolno zawracać.

§22.1.Znaki:
1) B-21 "zakaz skręcania w lewo"
2) B-22 "zakaz skręcania w prawo"
zabraniają skręcania w kierunku wskazanym na znaku; ponadto znak B-21 zabrania zawracania.  

 

Na tym skrzyżowaniu nie wolno zawracać.

§ 22.5. Znak B-23 "zakaz zawracania" zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
 

 

Pytanie
Czy można zawrócić na skrzyżowaniu w sytuacji przedstawionej na zdjęciu nr.2

Zdjęcie 1Zdjęcie 2Odp.
Tak, sygnalizacja na zdjęciu nr.2 jest wyłączona, czyli sygnały nie są nadawane. 
§97.1.Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator kierunkowy 
S-dotyczą kierujących jadących w kierunkach wskazanych strzałką 
(strzałkami).